Място и роля на СМК в живота и дейността на индивида, групата, обществото

Анкетно проучване към родители

Анкетно проучване, чиято цел е:

  • да се проучи степента на удовлетвореност от функционирането и продуктите на медии и ИКТ

Обем на извадката: 52-ма анкетирани

Анкетна карта

Резултати

Масто и роля на СМК в живота на индивида

В отговорите си 70% от респондентите признават значението на СМК за формиране на общественото мнение и установяването на образци и имидж на семейни взаимоотношения и живот. Останалите 30% определят мястото им като носители на развлечение и забава, и 6% от тях посочват, че СМК служат за пропаганда и манипулация.

Отношение към виянието на СМК

Само 6% приемат изложените позиции и коментари, а в мнението на останалите респонденти битува неудовлетвореност от качеството на информацията в материалите за проблемите на семейния живот, като 2/3 от тях не приемат тези публикации заради различно по характер въздействие, правдивост и съответствие с действителността.
Като обобщение на отговорите по направлението следва изводът за приемане обективното влияние на СМК върху обществото, като при това, болшинството се отнася с недоверие и отхвърляне на изразяваното в тях мнение като измамно и манипулативно, отвличащи вниманието от действителните проблеми в семейството, в интерес на налагане на чужди модели и образци на структура, взаимоотношения и култура на бита и общуването.

Проблемите на семейството и отражението им в СМК

78% от респондентите споделят, че отразяването на проблемите на семейно-брачните отношения, семейните ценности и живот е епизодично и рядко, като 40% класифицират информацията като сензация и реклама, 18% – зов за помощ, а според останалите отговори преобладава формата на съобщение, коментар, мнение – 44%, в съответствие, с което е признанието на около 90% от респондентите за влиянието на СМК върху модернизирането на традиционните семейни ценности и неблагоприятно въздействие върху интересите на семейството и обществото с налаганите модели на „идеално” семейство в продуктите им.

Влияние на СМК върху модернизирането на традиционното семейство

97% имат отрицателно отношение към образците на „идеално” семейство и само до 15% приемат новите модели на семеен живот. Около 40% от респондентите характеризират моделите на „идеалното” семейство като упадъчни, противоречиви, манипулативни, определени с присмех като „джендърни напоследък”, и отрицателно приемани като перверзия или извратеност.

Причини за промени във функционирането на семейството

Oтносно причините за промени – 68% от респондентите не откриват логични и обосновани обяснения, а ги свързват с упадък на ценностите и морала – 40%, 25% ги отдават на подражание и мода, усилване на индивидуализма и егоизма – 25%, отказ от вяра и мироглед – 17%, социално-икономически и геополитически фактори – 35%, заради които не ги приемат и считат за негативни.
Като цяло в извод на отговорите от блока следва обобщението, че проблемите на семейния живот се отразяват епизодично и непълно от медии и технологиите и болшинството респондентите имат отрицателно отношение към образците на „идеално” семейство, представени в тях, което води до изместване на образа на традиционното българско семейство и като причина за това се посочва упадъкът на ценности и морал, усилване на индивидуализма, консуматорството и егоизма, подражание и увлечението по модата.

Резултати от въздействието на СМК върху семейството и възпитанието на децата в него

Част от въпросите характеризират налаганите от СМК образци на семейни отношения и ценности и последствията им за обществото, в отговорите на които 3/4 от респондентите ги отхвърлят отчасти или напълно и само 10% от тях ги приемат. Отрицанието в болшинството от отговорите се обосновава от отрицателните, неопределените, съмнителните  и нееднозначни последствия и въздействия – 74%.

Влияние на медиите и ИКТ към промяната в традиционните семейни ценности и съдържанието на семейната политика

Относно отношението на респондентите към влиянието на медиите и ИКТ за модернизиране и изменение на традиционните семейни ценности и съдържанието на семейната политика – близо 3/4 изразяват неприемане и отхвърляне на информационното въздействие. Налаганият стереотип на съвременен семеен живот обърква представите за нормите в структурата и ролите на възрастните и децата в семейството, базирани на:

Нови стереотипи на семеен живот

Разнообразието на модели на отношения и съжителство с преобладаване на безбрачното съжителство – 50%, срещу 27% традиционен законен брак, модерни еднополови – 10%, брак по сметка – 12%, доброволна бездетност – 8%, формират нови стереотипи на семеен живот, популяризирани от СМИ днес. В част от отговорите се очертава съгласие и приемане на особеностите на нетрадиционни форми на семейство (на мобилни, виртуални и дистанционни семейства – 8% , модерни еднополови – 12%) срещу отхвърляне с близо 20% на нетрадиционните (хомосексуални, полигамни със смяна на брачните парньори – т.е. свингерство).

Несъгласие или приемане на новите форми на съжителство

Друга част от въпросите и дадените им отговори проследяват въздействието на медиите и ИКТ върху  социокултурното и духовно-нравствено изграждане и развитие на личността с трансформиране на стила на семейно-брачните взаимоотношения и ценностите в семейството и обществото.

Медиите и ИКТ в полза или вреда на социализацията нравственото формиране на детската личност и възпитанието

Тук в отговорите на тези въпроси болшинството (80%) считат, че продуктите на СМК разпространявани чрез информационните средства пречат и вредят на социализацията и нравственото формиране и стават причини за рискове за семейното възпитание, социо-културната и емоционална зрялост на децата. Влиянието на СМК се отразява върху промяната в представите на децата за родителския авторитет – до 80% от респондентите отдават превес и предпочитания на авторитети от медиите и ползваните технологии, което според тях носи отрицателно психологическо въздействие и вреди на авторитета на възрастните и взаимоотношенията в семейството.

Промяна в представите на децата за родителски авторитет

Налаганите чрез СМК съвременни образци на структура и семейно-брачни отношения пораждат неопределеност в ролята на възрастните в семейството, изместват авторитета на родителите, подрастващите заменят непосредственото общуване в семейна среда с общуване чрез технологиите, което само по себе си въздейства отрицателно върху възможностите за контрол и адекватна социализация. В тази връзка, безопасността и сигурността на съвременния тип общуване чрез технологиите изисква развиване на критично възприемане, анализ и оценка на разпространяваната информация, предполага потребност и нужда от придобиване и усъвършенстване на медиа–информационна грамотност с логиката на възможност за пълноценно общуване между различните поколения деца и възрастни. Като следствие възниква потребността от разработка на качествена методология на технологично обучение и възпитание за ползване на ИКТ и медии в образователна среда, създаваща благоприятни условия и предполагаща успешната кибер-социализация на съвременното дигитално поколение, което е и основната цел на проекта.