Интервю

Когато потребителят избере раздел Интервюта да се зарежда списък с проведените интервюта.

При избор на интервю да се зарежда информация за него (цел и съдържание на интервюто, целева група, въпросите, включени в интервюто, обем на извадката и др.)

Да има връзка към избрани аудио-записите от интервюто, качени предварително в YouTube в канал, създаден за нуждите на проектната работа.

Да има достъп до анализ на резултатите по избраното интервю. Анализът на резултатите е на две нива – резултати, базирани само на това интервю и резултати, направени на база избраното интервю и други изследвания в рамките на проектната работа. Второто ниво на анализ не е задължително – да има опция за избор.

Да се поддържа навигация хоризонтална и вертикална (1 ниво).

Анализът на резултатите се достъпва под формата на списък от изследвани зависимости. При избор на зависимост се зареждат диаграма, която онагледява получените зависимости и текст, в който се обясняват представените на диаграмата резултати. Диаграмата се зарежда като изображение. Информацията към диаграмата е в текстово поле.

Да се поддържа навигация за преход напред-назад и връщане към списъка със зависимости по избраното интервю.