Дигиталност и медии в трансформацията на семейството

Анкетно проучване

 

Анкетно проучване, чиято цел е:

 

Обем на извадката: 524 анкетирани

Анкетна карта

Резултати

Около 20% (отговорите Интересно и ярко и задълбочено) – показват тотална вяра на медиите и информацията в тях и ги идеализират по отношение на начина на отразаяване на проблеми за семейството и брака. Това са наивни, безкритично мислещи хора.
Около 40% (отговорите скучно и сиво, непълно, формално) – показват пълно отричане на информацията в медиите, обвинение към неангажираност към проблемите на семейството и брака. Това са недоволни, хейтъри, огорчени от обществената действителност и развитието на технологиите хора.
Около една трета от анкетираните разсъждават критично и реалистично по проблема, считайки,че  медиите не отразяват проблемите такива каквито са, а обслужват корпоративни интереси с новините, които публикуват или анализират. Това са критично мислещите потребители, които си дават сметка за нуждата от критичен анализ върху информацията и своето отношение към новините и представените анализи, свързани със семейството и брака.
Положителни страни.

 • Очакването за надеждно функциониране на съществуващите държавни, обществени, неправителствени структури и обединения, наличие на традиции и опит в управлението, подготовката и дейността на кадрите в медиите и ИКТ за умело отразяване и въздействие върху индивида и обществото, за промяна на ситуацията в благоприятна насока

Отрицателни страни

 • Ограничена и непълна информация за състоянието на българското семейство и социализацията на децата в съвременни условия.
 • Липса на нагласа и интерес за цялостен поглед, проучване и задълбочен анализ за причините на трансформация на семейно-брачните взаимоотношения, проблемите със социализацията на подрастващите, демографската криза.

Възможности:

 • Използване на нарасналия обществен интерес към семейните, демографските проблеми, действащата политика и практиката за социализация на подрастващите;
 • Използване на социалния и психолого-педагогически потенциал на публичния обществен и родителски опит и контрол в процеса на подпомагане възможностите за адекватна киберсоциализация на младото поколение.

Опасности:

 • Негативни процеси в българското общество в аспект на демография, икономика, социокултурно и духовно развитие.
 • Трайни процеси на демотивация и отказ от традиционни ценности и модели на брачно съжителство, отказ от родителство, упадък на авторитета на възрастния като възпитател и модел на поведение.

Въз основа на данните от двете диаграми правим обобщението, че повече от три четвърти от анкетираните 523 респонденти считат че отразяването на проблемите на семейно брачните отношения, семейните ценности и живот е епизодично и рядко, формално и непълно. Останалите около 25% от анкетираните считат, че медиите и ИКТ съдействат за създаване на консенсусна национална политика за разрешаване на проблеми, свързани със семейството и брака. Т.е. обществото е информирано, знаят се проблемите, но тази информация не води до вземане на решения. Какво може да означава това – че имаш проблем, но той не те тормози толкова много, че да го решиш? Или, че държавата не иска да взима решения, защото не осъзнава важността им?

Положителни страни

 • Наличие и засилване на вниманието и интереса за необходимост от намиране на решение на проблемите на  българското семейство, демографската криза, междуличностните отношения и тези между поколенията.

Отрицателни страни

 • Отсъствие на интерес, отговорност и мотивация, достатъчно финансови средства у институциите и СМИ за наблюдение и проучване, цялостно отразяване на състоянието и проблемите в българското семейство, социализацията на младото поколение и информиране на обществото.

Възможности:

 • Изграждане на различни нива (местно, регионално, национално ) на мрежи от общности и обединения за защита, социално подпомагане и консултиране на деца и възрастни по проблемите на социализацията, адаптацията,  междуличностното и семейно общуване.

Опасности:

 • Отсъствие на социално-психолого-педагогически контрол върху виртуалното общуване.
 • Комерсиализация и загуба на мотивация у СМИ и институционалните обществени органи, училището и семейството за отстояване на традиционните национални ценности под натиска на външни влияния, неадаптирани към българска среда на личен и семеен живот.

От следващата диаграма виждаме отношението и оценката за  разпространяваните от медиите и ИКТ модели(образци) на „идеално“ семейство.

Анкетирани – 489

От диаграмата виждаме, че едва четвърт от анкетираните виждат като „идеални“ традиционните брачни отношения, свързани със законен брак. Над една трета приемат за идеален брак – живота на семейни начала, но без регистрация на брак. И около една трета имат съвсем нетрационно отношение към разбирането за „идеален брак“ – непълни семейства, еднополови, с избор на доброволна бездетност, отказ от грижи за възрастното поколение, брак по сметка.

Положителни страни

 • Рекламиране на моделите на „идеално“ семейство – структура, функции, взаимоотношения, норми на поведение.

Отрицателни страни

 • Противоречия в удовлетворяване на различните цели и интереси между разпространителите на модели и образци на „идеално“ семейство и отношения, информация за функциите и възпитателния потенциал на съвременните родители в СМИ и потребителите.

Опасности:

 • Интензивното ползване на ИКТ и потока информация в тях  води до репродуктивно възприемане и реакция, отсъствие на критична оценка на ситуациите и  моделите на поведение, засилване на индивидуализма, отчуждението,  агресията и насилието, изместване на междуличностното общуване с превес на  виртуалното взаимодействие.

На фона на споделените коментари си позволяваме извода за  възникване потребност от разработване на качествена методология на технологично обучение и възпитание за ползване на ИКТ и медиите в образователната среда, което ще даде възможност за  успешна киберсоциализация на подрастващите.