Анкетно проучване за знанията на ученици и родители за факторите, носещи рискове в информационната среда

Анкетно проучване на родители и ученици

Развитието на информационната култура  у децата и подрастващите се счита за една от основните цели на съвременното образование. Успехът на нейното постигане в образователния процес определя дали човек е в състояние ефективно да взаимодейства със съвременното информационно пространство, което го прави необходим и подходящ проблем за изучаване.

Анкетно проучване, чиято цел е:

  • да се анализират знанията за факторите носещи рискове в информационната среда,  представа за уменията и компетенциите на възрастните- педагозите и родителите   да се предотвратят рисковете, свързани с използването на ИКТ, както и да се създаде безопасна информационна среда за подрастващите;
  • да се одобри методологията за постигане на информационна култура, идентифициране на факторите, които определят подбора и критичния избор на ИКТ, които гарантират социалното осигуряване

Обем на извадката: 145 възрастни респонденти, включително 78 родители и 61 учители

Профил на анкетираните:

Участието в анкетата на възрастни с различна възрастова и полова структура, различно място на пребиваване и работа, посоката на сферата на професионалните интереси, позволи да се осигури представителността на анкетата и да се отразят възгледите на различни сегменти от населението върху повдигнати въпроси.
Основният контингент от анкетираните са жители на регионални центрове на областта – 59,32%, жителите на малките градове – 26,92% и селата – 14,76%, съответно съставени от общия брой на анкетираните.
Най-голям брой участници в анкетата са представени от хора в зряла възраст (над 40 години) – 53,39%, хора на възраст от 25 до 40 години (32,28%) от анкетираните, както и млади хора на възраст под 24 години (15,33% от анкетираните).
Повечето от анкетираните (72,22%) определят професията си като „свързана с проблемите на образованието“. Проучването се основава на хипотезата, че основният фактор за развитието на информационната култура е образованието.

Анкетна карта

Резултати

Въпросникът съдържа 15 въпроса от шест направления в следните области:
– степента на сигурност и интеграция на ИКТ в процесите на образование и възпитание в образователната и семейна среда;
– влиянието на информационното и образователното пространство върху интересите и ценностите, ориентацията и развитието на децата и юношите;
– организацията и мястото на процеса на формиране на бази от информационна култура и безопасно използване на ИКТ от деца и ученици;
– знанието и спазването на правилата и разпоредбите за сигурност на информацията при работа с ИКТ от възрастни и деца;
– дейностите и формите за развитие и подобряване на информационната грамотност, компетентността на възрастните и децата за безопасно използване на ИКТ;
– осведомеността за рисковете и заплахите за здравето на потребителя на ИКТ, симптомите и мерките за предотвратяване на компютърната зависимост, в контекста на прекалено дълго време работа с тях.
Отговорите показаха разлика в мотивацията на възрастните – учители и родители да избират информация за използване на ИКТ. Желанията, предпочитанията и интересите на родителите и подрастващите съвпадат до известна степен, но това не е достатъчно. Формирането на информационната култура на използването на ИКТ започва с развитието на критично мислене и отговорност за поведението им пред компютъра. Само тогава навиците са разработени да спазват правилата на безопасния Интернет.
Обхватът на въпросите за респондентите за определяне на степента на разпространение и прилагане на ИКТ в процесите на образование и възпитание в образователната и семейна среда изисква избор на отговори от 7 предложени затворени и една отворена опция.

Достъп до модерни технологии

Установено е наличността на широк достъп на децата и учениците до модерни комуникационни технологии и оборудване в семейното и образователно пространство.

Насока на интереси във виртуалното пространство

Основните интерси във виртуалното пространство са свързани с използване на компютърни игри, комуникация в социалните мрежи, гледане на карикатури, филми, слушане на музика и др.

Контрол от възрастните и оказване на образователна помощ

 

13,5% от възрастните предоставят пряка помощ, насочват забавленията и играят дейности на децата си, използвайки съвместна игра. Останалите 67% от възрастните се занимават с работата си и не се намесват в играта. До 30% от анкетираните използват ИКТ за образователни дейности и допълнителна информация за натрупване на нови знания и саморазвитие.
От получените данни става ясно, че децата от много ранна възраст имат практически неограничен и безплатен достъп до различни съвременни ИКТ инструменти без предварително познание и обучение в определена култура за безопасното им използване. Това води до изкривяване на възприятието на децата за реалния смисъл, място и функционалност на съвременните технологии, ограничавайки ги само до развлекателната функция, което не носи значителни ползи за по-нататъшното развитие и образование на децата, както и за тяхното професионално развитие в бъдещето. Освен това при формирането на основите на информационната култура е необходимо да се вземе предвид високата наличност на ИКТ инструменти и наличието на практически и интуитивни умения за използване на технически средства при повечето съвременни деца. Следователно работата с тях трябва да се базира повече на информационния компонент и културата на използване на ИКТ като цяло.

Въздействие на образователното пространство в Интернет върху интересите на децата и съзнанието им

При анализиране на отговорите на следващите въпроси, свързани с въздействието на информационното и образователното пространство върху развитието на интересите, ценностите и мирогледа на децата и юношите въз основа на отговорите на 35% от възрастните се констатира, че положително възприемат и осъзнават същността и степента на въздействие на ИКТ инструменти и продукти на информационното общество върху съвременните деца. Около 30% от анкетираните – едновременно, както положително, така и отрицателно отношение към работата на децата си пред компютъра, а останалите 35% от анкетираните особено негативно оценяват използването на нови продукти за информационни технологии в образованието на децата.
Получените действителни данни потвърждават забележките, установени по-рано при подобни проучвания, че е нецелесъобразно използването на продукти за техническо развитие на обществото, компютърни технологии, различни устройства за комуникация и нови технологии в образованието на децата, без обяснение на тяхното място и стойност за обществото, функционални характеристики, привикване към определена техника за безопасна употреба, осъществяване на психологическа защита от разрушителна информация и др.

Реакции на възрастните относно влиянието на информационното и образователно пространство върху личността на подрастващите

35% от анкетираните възприемат и разбират естеството и степента на въздействие на ИКТ; около 30% се отнасят едновременно положително и отрицателно относно работата на децата си с компютъра, а останалите 35% отрицателно оценяват използването на новите продукти на информационните технологии в образованието на децата.
Получените действителни данни потвърждават забележките, установени по-рано при подобни проучвания, че е нецелесъобразно използването на продукти за техническо развитие на обществото, компютърни технологии, различни устройства за комуникация и нови технологии в образованието на децата, без да се обяснява тяхното място и стойност за обществото, функционални характеристики, привикване към определена техника за безопасна употреба, прилагане на психологическа защита от разрушителна информация.
Децата на дигиталното общество трябва да овладеят новите концепции, инструменти и компетенции, генерирани от ИКТ, и да са наясно с техните предимства, възможности, ограничения, техните причини и последици.

Оценка на родителите за отговорностите на училището в осигуряване на информационна грамотност на учениците

Следващият набор от въпроси се отнася до отговорността и функциите на социалните институции при осигуряване на информационна грамотност на подрастващите. Мнението на анкетираните е в съответствие с нашите очаквания, че предварителното обучение и развитието на умения са необходими за правилния подбор на информация, формирането на информационна култура и компетентност за безопасно използване на съвременните ИКТ(67%). Това изисква навременна диагностика на вредната информация за физическото и психическото здраве на подрастващите(33%).

Формиране на информационна култура и компетенции у учениците

Осъществяването на процесите на формиране на информационната култура се свързва главно с организирането и провеждането на обучение в образователната среда от учители по компютърни науки, специалисти, класни ръководители – 78%, родители – 18%, съвместни усилия на училището и семейство – само за 4% от анкетираните.

Ниво на знания и прилагане на стандарти за информационна култура

Друга поредица от въпроси към респондентите разкриха нивото на знания и непрекъснатото прилагане на стандартите и правилата на информационната култура и безопасното използване на ИКТ от участниците в образователния процес. До 40% от тях уверено и съзнателно спазват тези стандарти, а останалите 60% – задоволително или лошо.
Тази позиция изтъква необходимостта от планиране на личната траектория на компетентността на ИКТ и непрекъснатото усъвършенстване на уменията в областта на информационните технологии за учителите в образователните институции и за родителите на деца и юноши. Подобно изявление ще даде разбиране за мястото, значението и функцията на ИКТ в живота на децата и ще позволи:
• да стимулират познавателната им дейност и да им помогнат в мотивирано развитие на нови знания и неговото разширяване;
• децата да получат основни умения и информационни дейности;
• да се използват възможностите на съвременните ИКТ инструменти в различни дейности, без да се нарушава психическото и физическото здраве на подрастващите.

Готовност за участие във форми на обучение за развитие на информационната грамотност и компетенции на децата и възрастните за безопасно използване на Интернет

Получените данни потвърждават положително приемане и посещаемост на информационните и образователни мерки – около 40% от анкетираните; около 30% от анкетираните съобщават със съжаление, че тези дейности са ограничени, т.е. само веднъж годишно; до 24% разчитат на себе си и не се интересуват от това; и останалите 6% – не са информирани, но подкрепят и биха участвали, ако знаеха.
По този начин резултатите от проучването сочат необходимостта от:
• организиране на постоянно обучение: проблемни лекции, семинари, консултации, дискусии, кръгли маси за учители и родители;
• провеждане на класове (часове в клас, игри, обучения, викторини, състезания, уроци по информатика и информационни технологии) с подрастващите с цел формиране на информационна култура; участие на възрастни и деца/ученици в съвместни дейности и форми, проекти по проблема за формиране на безопасно използване на ИКТ.
В допълнение към предишните въпроси за изясняване на знанията на възрастните за рисковете и заплахите за физическото и психическото здраве на децата-потребители на ИКТ като цяло, в условия на прекомерно време, прекарано на компютъра, симптомите и профилактика на компютъра пристрастяване бяха зададени следващите въпроси.

Информираност на родителите относно опасността от ИКТ за здравето на децата

В резултат от отговорите стана ясно, че по-голямата част от анкетираните (до 76%) са наясно със същността и степента на положителното и особено негативното въздействие на ИКТ инструменти и продукти на информационното общество върху съвременните деца/юноши и са запознати както с общите характеристики на компютърната зависимост, така и с мерките за нейното евентуално предотвратяване. Възможността за адекватно реагиране и противодействие на възможни заплахи във виртуална среда обаче е доста ниска поради липсата на методологична компетентност, опит и зрялост.
Останалите 14% от анкетираните потребители използват ИКТ за семейно образование и възпитание. При 10% от анкетираните съвременните технологии заменят директната комуникация на детето с родителя. Няма контрол от страна на възрастен върху избора на сайтове, партньори, естеството на контактите на детето с други важни хора за неговата комуникация. Последицата от това, че децата имитират интернет герои е грешната мотивация за избор на поведение и невъзможността да се ограничи зависимостта им от ИКТ. В този случай възрастните са безполезни за социализацията и развитието на децата си, защото те не контролират техните интереси и дейности.
В резултат на това може да се направи заключение, че повечето родители осъзнават необходимостта от информационна култура, способността да се диагностицира зрелостта и полезността на безопасното използване на ИКТ от детето, знанията и уменията на систематично, целенасочено и методично, компетентно ръководство на действията на детето, да насажда умения за безопасно поведение във виртуалната среда чрез личен пример и съвместни дейности.
Като цяло, проучването и резултатите от него потвърдиха необходимостта от многостранна работа за подобряване на компетентността на учителите и родителите в областта на информационната култура и безопасното използване на ИКТ в образователния процес.